شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

هزینه تنظیم لایحه اینترنتی توسط وکیل

جهت تنظیم لایحه به مانند دادخواست، اظهارنامه و … اصل بر توافق طرفین برای دریافت هزینه تنظیم می باشد. ولی در صورتی که جهت تنظیم لوایح قراردادی فی ما بین طرفین نباشد با توجه به محتوای لایحه و اینکه لایحه تنظیمی برای کدام مرحله از دادرسی باشد هزینه دریافتی تعیین می شود. براساس آیین نامه مبلغ دریافتی جهت تنظیم لایحه نباید از پنج میلیون تومان تجاوز کند.

ارتباط سریع